SOUKROMÍ

Obecná informace

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tuto webovou stránku. Osobní údaje jsou všechny údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů uvedeném pod tímto textem.

Sběr dat na tomto webu

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na tomto webu?

Zpracování údajů na tomto webu provádí provozovatel webu. Jejich kontaktní údaje naleznete v tomto prohlášení o ochraně údajů v části „Oznámení odpovědného orgánu“.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně se vaše údaje shromažďují, když nám je sdělíte. To mohou být údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránku. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tuto webovou stránku.

K čemu vaše údaje používáme?

Část dat je shromažďována, aby bylo zajištěno, že web je poskytován bez chyb. Další údaje lze použít k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli zdarma obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Máte také právo za určitých okolností požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V případě jakýchkoli dalších dotazů k tématu ochrany údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Když navštívíte tento web, vaše chování při surfování může být statisticky vyhodnoceno. To se provádí především pomocí takzvaných analytických programů.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

2. Hosting

Externí hosting

Tento web je hostován externím poskytovatelem služeb (hoster). Osobní údaje shromážděné na této webové stránce jsou uloženy na serverech hostitele. To může být v. A. IP adresy, kontaktní požadavky, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístup na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Hoster se používá za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními i stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO) a v zájmu bezpečného, ​​rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem ( čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. B otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Náš hostitel bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro splnění jeho povinností k plnění a bude se řídit našimi pokyny ve vztahu k těmto údajům.

Používáme následujícího hostitele:

united-domains AG
Gautinger Straße 10
82319 Starnberg

zpracování objednávky

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

3. Obecné informace a povinné informace

Soukromí

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Kompletní ochrana dat přístup třetích stran není možný.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:

Berchtold Fensterbaumaschinen GmbH
Buchstauden 18
78269 Volkertshausen

Telefon: 07774 / 93300
E-Mail: info@berchtold-gmbh.com

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

doba uložení

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů stanovena konkrétní doba uchování, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud přestane platit účel zpracování údajů. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nebudeme mít jiné zákonem přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (např. daňové nebo obchodní doby uchovávání); v druhém případě budou údaje vymazány, jakmile tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na této webové stránce

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, budeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR, jsou-li zpracovávány zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí je zpracování údajů založeno také na čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud jste souhlasili s ukládáním souborů cookie nebo přístupem k informacím na vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím otisků prstů zařízení), zpracování údajů se rovněž řídí § 25 (1) TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Pokud jsou vaše údaje nutné ke splnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Dále zpracováváme vaše údaje, pokud jsou povinny splnit zákonnou povinnost na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Zpracování údajů může probíhat také na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. Následující odstavce tohoto prohlášení o ochraně údajů poskytují informace o příslušných právních základech v každém jednotlivém případě.

Poznámka k přenosu dat do USA a dalších třetích zemí

Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou bezpečné podle zákona o ochraně osobních údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny do těchto třetích zemí a tam zpracovány. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit žádnou úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké společnosti jsou povinny poskytnout osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli vy jako dotčená osoba podniknout právní kroky. Nelze tedy vyloučit, že orgány USA (např. tajné služby) budou zpracovávat, vyhodnocovat a trvale uchovávat vaše údaje na amerických serverech pro účely sledování. Na tyto zpracovatelské činnosti nemáme žádný vliv.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů, které probíhalo do odvolání, zůstává odvoláním nedotčeno.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a přímou reklamu (článek 21 GDPR)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ DAT ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO USTANOVENÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESNETE NÁMITKU, VAŠE DOTYČNÉ OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDEME ZPRACOVÁVAT, POKUD NEBUDEME PROKÁZAT KOMPLEXNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAČÍ VAŠE ZÁJMY, PRÁVA A SVOBODU NÁMITKA PODLE ČLÁNKU 21 (1) GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO PŘÍMOU REKLAMU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO TAKOVÉ REKLAMNÍ ÚČELY; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ V ROZSAHU SOUVISEJÍCÍM S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMI. POKUD NÁMÍTE, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE GENE DATA NÁSLEDNĚ NEPOUŽÍVEJTE K ÚČELŮM PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 (2) GDPR).

Právo na odvolání u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě jejich obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa domnělého porušení. Právo podat stížnost není dotčeno žádným jiným správním nebo soudním opravným prostředkem.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, byly vám nebo třetí straně předány v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude tak učiněno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

SSL nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používá tato stránka šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami.

Informace, mazání a opravy

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů kdykoliv . V případě jakýchkoli dalších dotazů k tématu osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v těchto případech:

 • Pokud zpochybníte přesnost vašich osobních údajů, které uchováváme, obvykle potřebujeme čas, abychom to zkontrolovali. Po dobu trvání vyšetření máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/probíhá nezákonně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
 • Pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo místo výmazu požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Pokud jste podali námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být zváženy vaše a naše zájmy. Dokud ještě nebylo určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – kromě jejich uložení – použity pouze s vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Námitka proti propagačním e-mailům

Tímto nesouhlasíme s používáním kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tiráž k zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě zasílání nevyžádané reklamy, jako jsou spamové e-maily.

4. Sběr dat na této webové stránce

Cookies

Naše webové stránky používají takzvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení. Jsou uloženy na vašem koncovém zařízení buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie). Soubory cookie relace se po vaší návštěvě automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je sami nesmažete nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč.

V některých případech mohou být soubory cookie od společností třetích stran také uloženy na vašem koncovém zařízení, když vstoupíte na naše stránky (cookies třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby společnosti třetí strany (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Četné soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek bez nich nemohou fungovat.
nefungovalo by (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné cookies slouží k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou nutné k provádění procesu elektronické komunikace, k poskytování určitých funkcí, které chcete (např. pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu) (nezbytné soubory cookie), uložené na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud není stanoven jiný právní základ. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání nezbytných cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování jeho služeb. Pokud byl požadován souhlas s ukládáním cookies a srovnatelných technologií rozpoznávání, probíhá zpracování výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG); souhlas lze kdykoliv odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být omezena funkčnost tohoto webu.

Pokud soubory cookie používají společnosti třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom samostatně informovat v tomto prohlášení o ochraně údajů a v případě potřeby vás požádáme o souhlas.

Souhlas s Usercentrics

Tato webová stránka používá technologii souhlasu Usercentrics k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií a k dokumentování tohoto v souladu s předpisy o ochraně údajů. Poskytovatelem této technologie je Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mnichov, webová stránka: https://usercentrics.com/de/ (dále jen „Usercentrics“).

Když vstoupíte na naše webové stránky, do Usercentrics se přenesou následující osobní údaje:

 • Váš souhlas(y) nebo odvolání vašeho souhlasu(ů)
 • vaši IP adresu
 • Informace o vašem prohlížeči
 • Informace o vašem zařízení
 • čas vaší návštěvy webu

Dále Usercentrics ukládá cookie do vašeho prohlížeče, aby vám mohl přidělit daný souhlas nebo jeho odvolání. Takto shromážděné údaje jsou uchovávány, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, vymažete sami soubor cookie Usercentrics nebo dokud přestane platit účel uložení údajů. Povinné zákonné požadavky na uchovávání zůstávají nedotčeny.

Usercentrics se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním určitých technologií. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

zpracování objednávky

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

 • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • Referenční adresa URL
 • Název hostitele přistupujícího počítače
 • Čas požadavku serveru
 • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými datovými zdroji.

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci jeho webu – k tomuto účelu musí být evidovány log soubory serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uložíme pro účely zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) pokud byl dotazován; souhlas lze kdykoliv odvolat.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo pomine účel uchovávání dat (např. h dokončeno zpracování vašeho požadavku). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Poptávka e-mailem, telefonem nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, váš dotaz včetně všech z toho vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz) uložíme a zpracujeme za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) pokud byl dotazován; souhlas lze kdykoliv odvolat.

Údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo pomine účel uložení dat (např. po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

5. Pluginy a nástroje

YouTube s lepším soukromím

Tento web obsahuje videa z YouTube. Provozovatelem webu je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany dat. Podle YouTube tento režim znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících tohoto webu předtím, než zhlédnou video. Režim rozšířené ochrany dat však nutně nevylučuje přenos dat partnerům YouTube. Tímto způsobem YouTube naváže spojení se sítí Google DoubleClick bez ohledu na to, zda sledujete video.

Jakmile na této webové stránce spustíte video YouTube, naváže se spojení se servery YouTube. Server YouTube je informován, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením se ze svého účtu YouTube.

Kromě toho může YouTube po spuštění videa uložit do vašeho koncového zařízení různé soubory cookie nebo použít srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisky prstů zařízení). Tímto způsobem může YouTube přijímat informace o návštěvnících tohoto webu. Tyto informace se používají mj. slouží ke shromažďování statistik videa, zlepšování použitelnosti a předcházení pokusům o podvod.

V případě potřeby mohou být po spuštění videa na YouTube spuštěny další operace zpracování dat, na které nemáme žádný vliv.

YouTube používáme v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl požádán o odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Více informací o ochraně údajů na YouTube naleznete v jejich prohlášení o ochraně údajů na: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. Vlastní služby

Manipulace s daty žadatele

Nabízíme vám možnost přihlásit se k nám (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online přihlášky). V následujícím textu vás budeme informovat o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných v rámci procesu žádosti. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a používání vašich údajů probíhá v souladu s platným zákonem o ochraně údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že s vašimi údaji bude nakládáno s maximální důvěrností.

Rozsah a účel sběru dat

Pokud nám zašlete žádost, budeme zpracovávat vaše související osobní údaje (např. Právním základem je § 26 BDSG podle německého práva (zahájení pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. . Souhlas lze kdykoliv odvolat. Vaše osobní údaje budou použity pouze v rámci naší společnosti předán lidem, kteří se podílejí na zpracování vaší žádosti.

Pokud bude žádost úspěšná, údaje, které zadáte, budou uloženy v našich systémech zpracování údajů na základě § 26 BDSG a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem realizace pracovněprávního vztahu.

dobu uchování údajů

Pokud vám nemůžeme nabídnout pracovní místo, odmítnete pracovní nabídku nebo stáhnete svou žádost, vyhrazujeme si právo uchovávat údaje, které jste předali na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). ) po dobu až 6 měsíců, které budou u nás uchovávány od ukončení procesu žádosti (zamítnutí nebo stažení žádosti). Data budou poté vymazána a fyzické aplikační dokumenty budou zničeny. Úložiště slouží zejména jako důkaz v případě soudního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou vyžadovány po uplynutí 6měsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího soudního sporu), budou vymazány pouze v případě, že již nebude platit účel dalšího uchovávání.

K delšímu uložení může také dojít, pokud jste k tomu dali svůj souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO) nebo pokud smazání brání zákonné povinnosti skladování.

Vstup do skupiny žadatelů

Pokud vám neuděláme pracovní nabídku, je možné, že vás budeme moci zařadit do naší skupiny uchazečů. Pokud budete přijati, všechny dokumenty a informace z přihlášky budou převedeny do fondu žadatelů, abyste mohli být kontaktováni, pokud budou vhodná volná místa.

Zařazení do skupiny žadatelů probíhá výhradně na základě vašeho výslovného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Poskytnutí vašeho souhlasu je dobrovolné a nemá žádnou souvislost s probíhajícím procesem žádosti. Dotčená osoba může svůj souhlas kdykoli odvolat. V tomto případě budou údaje nenávratně vymazány z fondu žadatelů, pokud neexistují žádné právní důvody pro jejich uchovávání.

Údaje z fondu žadatelů budou nenávratně vymazány nejpozději do dvou let od udělení souhlasu.

Naše vystoupení na sociálních sítích

Zpracování dat sociálními sítěmi

Udržujeme veřejně přístupné profily na sociálních sítích. Sociální sítě, které podrobně využíváme, naleznete níže.

Sociální sítě jako Facebook, Twitter atd. obvykle dokážou komplexně analyzovat vaše uživatelské chování, když navštívíte jejich web nebo web s integrovaným obsahem sociálních médií (např. tlačítka Like nebo reklamní bannery). Návštěva naší přítomnosti na sociálních sítích spouští řadu operací zpracování souvisejících s ochranou údajů. Podrobně:

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na sociálních sítích a navštívíte naši přítomnost na sociálních sítích, může provozovatel portálu sociálních médií přiřadit tuto návštěvu k vašemu uživatelskému účtu. Za určitých okolností však mohou být vaše osobní údaje zaznamenány i v případě, že nejste přihlášeni nebo nemáte účet u příslušného portálu sociálních médií. V tomto případě jsou tyto údaje shromažďovány například prostřednictvím souborů cookie, které jsou uloženy na vašem koncovém zařízení, nebo zaznamenáním vaší IP adresy.

Pomocí takto shromážděných údajů mohou provozovatelé portálů sociálních sítí vytvářet uživatelské profily, ve kterých jsou uloženy vaše preference a zájmy. Tímto způsobem se vám může zájmově orientovaná reklama zobrazovat uvnitř i mimo příslušnou přítomnost na sociálních sítích. Pokud máte účet u příslušné sociální sítě, může se zájmově orientovaná reklama zobrazovat na všech zařízeních, na kterých jste přihlášeni nebo byli přihlášeni.

Vezměte prosím také na vědomí, že nemůžeme sledovat všechny operace zpracování na portálech sociálních médií. V závislosti na poskytovateli mohou proto provozovatelé portálů sociálních médií provádět další operace zpracování. Podrobnosti naleznete v podmínkách používání a v předpisech o ochraně údajů příslušných portálů sociálních médií.

právní základ

Naše vystoupení na sociálních sítích by měla zajistit co nejširší přítomnost na internetu. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Analytické procesy iniciované sociálními sítěmi mohou být založeny na různých právních základech, které musí provozovatelé sociálních sítí specifikovat (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO).

Správce a uplatňování práv

Pokud navštívíte některou z našich prezentací na sociálních sítích (např. Facebook), jsme společně s provozovatelem platformy sociálních médií odpovědní za operace zpracování údajů spuštěné během této návštěvy. Můžete uplatnit svá práva (informace, oprava, výmaz)
g, omezení zpracování, přenositelnost údajů a stížnosti) v zásadě jak ve vztahu k nás stejně provozovatel příslušného portálu sociálních médií (např. vs. Facebook).

Vezměte prosím na vědomí, že navzdory společné odpovědnosti s provozovateli portálů sociálních médií nemáme plný vliv na operace zpracování údajů na portálech sociálních médií. Naše možnosti jsou z velké části založeny na firemní politice příslušného poskytovatele.

doba uložení

Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím přítomnosti na sociálních sítích budou z našich systémů vymazány, jakmile požádáte o vymazání, odvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo přestane platit účel ukládání dat. Uložené soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Závazná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Nemáme žádný vliv na dobu uchovávání vašich údajů, které jsou ukládány provozovateli sociálních sítí pro jejich vlastní účely. Pro podrobnosti se prosím obraťte přímo na provozovatele sociálních sítí (např. v jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, viz níže).

Sociální sítě v detailu

Instagram

Máme profil na Instagramu. Poskytovatelem této služby je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 a https://de-de.facebook.com/help/5669946660333381.

Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, najdete v prohlášení o ochraně údajů Instagramu: https://help.instagram.com/519522125107875.

YouTube

Máme profil na YouTube. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, naleznete v prohlášení o ochraně údajů YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.